Privacy Policy
The revolution isn’t just digital, it’s human

Wij hechten veel belang aan uw recht op privacy en doen alle inspanningen om uw persoonsgegevens te beschermen overeenkomstig de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”) en de nationale uitvoeringswetgeving.

In dit Privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, voor welke doeleinden wij deze gegevens zullen verwerken, op welke rechtsgrond wij deze verwerking baseren, aan wie uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven, hoe lang wij uw gegevens bewaren, hoe wij uw gegevens beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

1. Wie zijn wij?

AlterEdu is een besloten vennootschap naar Belgisch recht, gevestigd te Eliaertsstraat 32, 2140 Antwerpen ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0774.751.767 (“AlterEdu”). In het kader van onze dienstverlening bieden wij als AlterEdu een Software-as-a-Service platform aan voor wetenschappelijk onderbouwde cognitieve analyse dat denkpatronen onder de vorm van informatieverwerkingsmechanismen in kaart brengt die de Klant helpen bij recruiting, re- en upskilling en outplacement (het “Platform”).

In het kader van onze activiteiten, verzamelen, gebruiken, bewaren, delen of verwerken wij anderszins persoonsgegevens. Op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kwalificeren wij als ‘verwerker’ met betrekking tot deze persoonsgegevens.

2. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

In het kader van onze activiteiten, kunnen wij Persoonsgegevens verzamelen van klanten, gebruikers van AlterEdu, prospecten, bezoekers van onze website (https://alteredu.be) , personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Door onze website of ons Platform te gebruiken, verzamelt en verwerkt AlterEdu uw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kwalificeren als Persoonsgegevens. AlterEdu verzamelt Persoonsgegevens via volgende kanalen:

 • Persoonsgegevens die u zelf invoert op de website
 • Persoonsgegevens ingevoerd door klanten en gebruikers van AlterEdu;
 • Persoonsgegevens verzameld door AlterEdu bij gebruik van de website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies.

AlterEdu kan de volgende Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de bepalingen in deze Privacyverklaring:

 • Verplicht: Voor- en achternaam, leeftijdscategorie, gender, huidige rol/functie(niveau), opleiding(sveld);
 • Optioneel: vorige werkervaring;
 • contactinformatie (bijv. e-mailadres);
 • technische gegevens (bijv. IP-adres);
 • administratieve gegevens die verwerkt zijn door het Platform.

AlterEdu zal uw Persoonsgegevens bewaren en verwerken op haar servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens en op welke rechtsgrond baseren wij deze verwerking?

Wij kunnen voormelde persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

 1. Ons Platform aan te bieden;
 2. Het gebruik en beheer van de website en AlterEdu te verbeteren;
 3. Met u te communiceren over onze dienstverlening en AlterEdu;
 4. Voor klantenbeheer, alsook facturatie en opvolging;
 5. Om offertes op te maken voor potentiële klanten;
 6. Om onze rechten te vestigen of te verdedigen, en rechtsmiddelen aan te wenden of schade te beperken;
 7. Voor wetenschappelijke doeleinden, meer bepaald voor demografische studies op grond van statistische modellen.

Voor uw volledige informatie, kan u hieronder de voor deze verwerkingen relevante rechtsgronden terugvinden:

 • De verwerking van persoonsgegevens voor (1), (2), (3) en (4baseren wij op de noodzaak voor de uitvoering van overeenkomst die wij met de betrokkene hebben gesloten (art. 6.1 b AVG).
 • De verwerking van persoonsgegevens voor (5) en (6) kan nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6.1 c AVG) of nog noodzakelijk zijn voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen (art. 6.1 f AVG)
 • De verwerking van persoonsgegevens voor (7) baseren wij op de toestemming van de betrokkene (art. 6.1. a AVG). Deze toestemming is vrij en kan op elk moment worden ingetrokken.

5. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan volgende partijen: 

 • Derden die ons diensten leveren of die in onze naam en voor onze rekening diensten verstrekken zoals IT dienstverleners, PR dienstverleners, adviseurs,…
 • Overheidsinstanties zoals politiediensten en het gerecht.
 • Werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders, (onder)aannemers, gelieerde ondernemingen, externe adviseurs of consultants van AlterEdu die wetenschappelijk onderzoek verrichten voor de doeleinden van de verwerking.

Bij doorgifte van persoonsgegevens aan derde partijen, zorgen wij er steeds voor dat wij passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen nemen. Waar nodig zullen wij bijvoorbeeld een overeenkomst inzake doorgifte of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen voor het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Uw persoonsgegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derde partijen voor marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

Voor zover uw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgestuurd naar landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden aan uw gegevens, zal AlterEdu er voor zorgen dat de bedrijven aan wie uw gegevens worden doorgestuurd wel een passend beschermingsniveau bieden. Meer bepaald hebben wij dan “Standard Contractual Clauses” (SCC) afgesloten met hen. AlterEdu garandeert altijd geval per geval na te gaan of er voldaan is aan een passend beschermingsniveau voor doorgiften naar derde landen. Meer informatie over deze maatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar gdpr@alteredu.be.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

 • Voor het verlenen van diensten aan onze klanten bewaren wij zo lang als nodig om de hierboven uiteengezette doelen te bereiken, tenzij een langere bewaarperiode (i) nodig is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) bij wet vereist of toegestaan is.
 • Alle persoonsgegevens louter met het oog op wetenschappelijk onderzoek of statistische doeleinden kunnen voor langere perioden worden opgeslagen. AlterEdu neemt hier passende technische en organisatorische maatregelen voor, zoals pseundonymisering.
 • Wat de gegevens betreft van bezoekers van onze website, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid dat u hier kan terugvinden.

Meer informatie over onze bewaarmaatregelen kunt u bekomen door een e-mail te sturen naar gdpr@alteredu.be.

7. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico’s die we hebben geïdentificeerd.

Wij beschermen uw persoonsgegevens op die manier zo goed als mogelijk tegen de vernietiging, het verlies, de wijziging, of de ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek.

8. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen gedefinieerd in de artikelen 15-22 van de AVG, heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen over of we uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en hoe en waarom ze verwerkt worden, alsook een kopie te ontvangen van die gegevens.
 • Recht op verbetering: u heeft het recht om een verbetering te verkrijgen van uw persoonsgegevens of om te vragen dat wij uw persoonsgegevens vervolledigen wanneer u merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens van u verwerken.
 • Recht op verwijdering (‘recht om vergeten te worden’): U heeft in bepaalde specifieke gevallen het recht om gegevenswissing te verkrijgen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, en om die persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke (te doen) overdragen.
 • Recht van bezwaar: U heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht van bezwaar tegen direct marketing: U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut – wij zullen hier dan ook steeds gevolg aan geven.

U kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar gdpr@alteredu.be, of in geval van het recht van bezwaar tegen direct marketing ook via de opt-out link opgenomen in onze marketing e-mails.

De uitoefening van deze rechten is in beginsel gratis. Enkel bij onredelijke of herhaaldelijke verzoeken kunnen wij hiervoor een redelijke administratieve kost aanrekenen.

Wij trachten steeds zo snel mogelijk te antwoorden op uw verzoeken of vragen. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te controleren.

Voor verdere informatie en advies over bovenstaande rechten verwijzen wij u naar de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit:  www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Behalve voormelde rechten, heeft u ook steeds het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan de autoriteit bereiken via contact@apd-gba.be of per post op volgend adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel 

9. Wijzigingen van dit Privacybeleid

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer we veranderingen aan het beleid publiceren, veranderen we de datum van de “laatste update” onderaan het document. De meest recente versie van dit Privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website.

10. Contact

Indien u vragen of bedenkingen zou hebben omtrent dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kan u steeds contact met ons opnemen via gdpr@alteredu.be.