Terms of Use
The revolution isn’t just digital, it’s human

Deze terms of use (de “Terms of Use”) beschrijven de voorwaarden waaronder een gebruiker (“Gebruiker”) gebruik kan maken van het AlterEdu platform (“Platform”).

Het Platform wordt beheerd en bestuurd door AlterEdu BV, met maatschappelijke zetel te Eliaertsstraat 32, 2140 Antwerpen, onder het ondernemingsnummer 0774.751.767 (“AlterEdu”). Bij vragen omtrent het Platform of deze Terms of Use, gelieve ons te contacteren via gdpr@alteredu.be. Artikel 9 van deze Terms of Use bevat de definities van toepassing op deze Terms of Use.

  1. TOEPASSELIJKHEID

1.1          Het gebruik van het Platform door de Gebruiker wordt beheerst door deze Terms of Use, inclusief bijkomende policies beschikbaar op de AlterEdu website waarnaar verwezen wordt in deze Terms of Use.

1.2          Voorafgaand aan registratie of login in AlterEdu, werden deze Terms of Use meegedeeld aan de Gebruiker, die alle bepalingen ervan heeft aanvaard. Door het gebruik van het Platform heeft de Gebruiker deze Terms of Use aanvaard en erkent dat zijn/haar gebruik uitsluitend beheerst wordt door deze Terms of Use. Indien de Gebruiker niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Terms of Use, mag deze geen gebruik maken van het Platform, in welke vorm dan ook, zelfs indien hij/zij reeds een registratie of login heeft aangemaakt.

1.3          AlterEdu behoudt zich het recht voor om, geheel naar eigen goeddunken, van tijd tot tijd, zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Gebruiker, aanpassingen en updates aan de functionaliteit en/of de documentatie van AlterEdu door te voeren, inclusief de eliminatie of beëindiging, dan wel deze Terms of Use te wijzigen. De meest recente versie van de Terms of Use kan te allen tijde geconsulteerd worden door de Gebruiker op de website. Elkeen van deze wijzigingen of veranderingen zullen van kracht worden onmiddellijk nadat AlterEdu deze wijzigingen beschikbaar heeft gemaakt op het Platform of in het geval een kennisgeving daarvan wordt verstrekt. De Gebruiker gaat akkoord dat uw voortdurend gebruik van het Platform na dergelijke wijzigingen een aanvaarding inhoudt van deze wijzigingen.

  • LICENTIE

2.1          AlterEdu verleent hierbij, onder de voorwaarden zoals uiteengezet in deze Terms of Use, aan de Gebruiker een persoonlijk gebruiksrecht op het Platform onder een software-as-a-service model gedurende de Termijn. Deze licentie is niet-exclusief en niet-overdraagbaar (zonder recht om sublicenties te verstrekken). In het kader van de Terms of Use voegt AlterEdu soms functies en functionaliteiten toe of verwijdert het deze, biedt het nieuwe services aan of beëindigt het verouderde functionaliteiten. De geldende functionaliteiten zijn consulteerbaar door de Klant op de website op de daarvoor voorziene webpagina. De Gebruiker zal het Platform uitsluitend en in volledige overeenstemming met (i) deze Terms of Use, (ii) enige bijkomende instructies of beleidsmaatregelen uitgaand van AlterEdu, inclusief, maar niet beperkt tot, deze geplaatst op het Platform, en (iii) enige toepasselijke wetgeving, regelgeving of voorschriften, gebruiken.

2.2          De Gebruiker heeft niet het recht om (i) AlterEdu geheel of gedeeltelijk voor andere doeleinden te gebruiken dan voor de doeleinden vermeld in deze Terms of Use; (ii) het Platform ter beschikking te stellen of te verkopen of verhuren aan enige derde partijen, (iii) aanpassingen, wijzigingen, vertalingen of veranderingen in enige vorm aan te brengen aan het Platform, (iv) het Platform, de broncodes, onderliggende ideeën, onderliggende gebruikersinterfacetechnieken of algoritmen van AlterEdu op enigerlei wijze te decompileren, te demonteren, reverse engineeren of om te proberen om de broncode te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken, of om het voormelde openbaar te maken; (v) het Platform op enigerlei onwettige, illegale, frauduleuze of schadelijke wijze te gebruiken, (vi) ongeoorloofde toegang tot accounts van andere gebruikers te verwerven of het Platform te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of aan te moedigen, (vii) zich te voordoen als een andere persoon of andere entiteit, of anderzijds een verkeerde voorstelling te geven van uw verbondenheid met een persoon of een entiteit, (viii) gebruik te maken van high volume automatische, elektronische of manuele processen om toegang te krijgen, te zoeken of te verzamelen van informatie aan de hand van het Platform (inclusief, maar niet beperkt tot robots, spiders of scripts), (ix) voor onwettige, illegale, frauduleuze, aanstootgevende, bedreigende of andere schadelijke doeleinden of activiteiten, met inbegrip van het plaatsen van een virus, Trojaans paard, worm, malware of andere programma’s waarmee wordt getracht een systeem, gegevens of informatie te beschadigen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen of daar nadelige invloed op uit te oefenen, of (x) enige technische en beschermende maatregelen in het Platform te verwijderen of op enige wijze trachten te omzeilen.

2.3          AlterEdu (en/of zijn licentiegevers) behouden alle intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform. Alle rechten in en op het Platform die niet uitdrukkelijk in deze Terms of Use aan de Gebruiker of de Klant zijn toegekend, zijn voorbehouden aan AlterEdu. Er wordt geen andere licentie verleend aan de Gebruiker dan voor het gebruik van AlterEdu die in deze Terms of Use uitdrukkelijk is vermeld. De naam en het logo van AlterEdu, en de productnamen verbonden aan het Platform zijn handelsmerken van AlterEdu of derde partijen, die niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlterEdu mogen worden gebruikt.

2.4          Door het uploaden, creëren of anderzijds verschaffen van Feedback, kent de Gebruiker AlterEdu, een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie toe om deze Feedback te gebruiken, kopiëren, bewaren, aan te passen, over te dragen en weer te geven in zoverre noodzakelijk of nuttig om het Platform te handhaven en/of verbeteren. AlterEdu behoudt zich het recht voor, zonder enige verplichting, om de Feedback te herzien en te verwijderen indien deze wordt geacht een inbreuk te vormen op de bepalingen van deze Terms of Use of op enig recht van derde partijen of enige toepasselijke regelgeving of verordeningen, of ongepast blijkt te zijn.

2.5          De Gebruiker zal de enige verantwoordelijke zijn voor de bewaring van de confidentialiteit en de beveiliging van diens login informatie zoals het wachtwoord en zal geheel aansprakelijk zijn voor alle activiteiten die zich voordoen op zijn/haar account. De Gebruiker gaat akkoord met de onmiddellijke inlichting van AlterEdu van enig ongeoorloofd gebruik of verdacht gebruik van diens account of elke andere inbreuk van beveiliging. AlterEdu zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Gebruiker om te voldoen aan de hierboven omschreven vereisten.

  • BETALING

Als tegenprestatie voor de licentie verstrekt aan de Gebruiker voor het gebruik van het Platform, zal de Klant  instaan voor de betaling van de vergoedingen overeenkomstig de Overeenkomst.

  • GEGEVENSBESCHERMING

4.1          De Gebruiker is verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en rechtmatigheid voor zijn/haar Gebruikergegevens. AlterEdu zal de Gebruikergegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de dienstverlening overeenkomstig de Overeenkomst aan de Klant en Gebruikers en voor het rapporteren van gebruikersstatistieken.

4.2          De Gebruiker verleent aan AlterEdu een niet-exclusieve licentie om Gebruikergegevens te verwerken (gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te verzenden en weer te geven) in de mate dat dit noodzakelijk is voor de dienstverlening.

4.3          AlterEdu erkent en ziet het belang in van de privacy van de Gebruiker en zal de wens van de Gebruiker om persoonlijke informatie te bewaren en te raadplegen in een private en veilige omgeving, eerbiedigen. Gelieve te noteren dat AlterEdu beschouwd dient te worden als de “Data Verwerker” en de Klant dient beschouwd te worden als de “Data Beheerder” in het kader van de verwerking van enige Persoonlijke Data via het Platform of enig deel daarvan. Gelieve te noteren dat AlterEdu uitsluitend Persoonlijke Data gerelateerd aan de Gebruiker zal verwerken op basis van de vastgelegde instructies van de Data Beheerder en alle passende technische en organisatorische maatregelen zal treffen tegen enige onbevoegde of onrechtmatige verwerking van de Persoonlijke Data van de Gebruiker of diens accidenteel verlies, vernietiging of enige onbevoegde toegang hiertoe. Indien de Gebruiker AlterEdu verzoekt om een kopie, rechtzetting, uitwissing van de Persoonlijke Data of een bezwaar heeft tegen of een beperking wil opleggen op de verwerking van Persoonlijke Data, zal AlterEdu de Klant hiervan binnen een periode van 2 werkdagen op de hoogte zal stellen. AlterEdu zal, als Data Verwerker, de Klant voorzien van alle details van dergelijk verzoek, bezwaar of beperking van de Gebruiker, samen met een kopie van de Persoonlijke Data van de Gebruiker die worden aangehouden door AlterEdu. Verder zal AlterEdu de Gebruiker onmiddellijk doorverwijzen naar de Klant, die zich het verzoek verder zal afhandelen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving op gegevensbescherming.

  • AANSPRAKELIJKHEID-VRIJWARING-SCHADELOOSSTELLING

5.1          Voor zover toegelaten onder toepasselijke recht, zal AlterEdu enkel aansprakelijk zijn voor persoonlijke schade of enige schade resulterend uit: (i) diens grove nalatigheid, (ii) diens opzettelijk wangedrag of (iii) enige fraude gepleegd door AlterEdu.

5.2          Voor zover wettelijk toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, is AlterEdu niet aansprakelijk voor gelijk welke speciale, indirecte, incidentele of gevolgschade van welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, schade of kosten als gevolg van winstderving, verlies van data, omzetverlies, verlies van goodwill, bedrijfsschade, aanschaf van vervangende diensten, het al dan niet werven van bepaalde personen en/of verliezen van Klant en/of derden, of lichamelijke of materiële schade voortvloeiend uit of verband houdend met deze Terms of Use, inclusief, maar niet beperkt tot, onjuiste berekeningen, of het (verkeerd) gebruik van of onvermogen om het Platform te gebruiken, ongeacht de rechtsvordering of aansprakelijkheidstheorie, of deze nu gebaseerd is op een onrechtmatige daad, contract of anderszins. AlterEdu is niet aansprakelijk voor het verifiëren van de juistheid of correctheid van de informatie die de Gebruiker of derden verstrekt. De Gebruiker is aansprakelijk voor onder andere het gebruik van het Platform en de juistheid van de opgeslagen gegevens, beheer van de directory, verzonden facturen, betalingen en boekingsgegevens.

5.3          AlterEdu zal de Gebruiker schadeloosstellen en vrijwaren voor en van alle kosten, aansprakelijkheid, verliezen en uitgaven die voortvloeien uit een gegronde en onderbouwde claim, vordering, of actie van een derde als gevolg van een inbreuk op de Europese intellectuele eigendomsrechten door AlterEdu (ander dan als gevolg van Gebruikergegevens), en met uitsluiting van alle claims resulterend uit (i) het onbevoegd gebruik door de Gebruiker van het Platform, (ii) een aanpassing door de Gebruiker of een derde partij van wat dan ook aan het Platform, (iii) de tekortkoming van de Gebruiker om de meest recente versie van het Platform te gebruiken dat hem/haar ter beschikking werd gesteld door AlterEdu, of (iv) het gebruik van het Platform in combinatie met enige niet-AlterEdu producten of diensten.

Dergelijke verplichting tot schadeloosstelling zal voorwaardelijk zijn van het volgende: (i) AlterEdu werd onmiddellijk door middel van een schriftelijke kennisgeving van enige vorderingen op de hoogte gesteld, (ii) aan AlterEdu werd de volledige controle toegekend in het kader van de verdediging en schikking van dergelijke vordering, (iii) op verzoek van AlterEdu, verleent de Gebruiker zijn volledige medewerking in het kader van de verdediging of schikking van dergelijke vordering, en dit op de kosten van AlterEdu, (iv) de Gebruiker doet geen toegevingen omtrent de aansprakelijkheid van AlterEdu met betrekking tot dergelijke vordering, noch gaat de Gebruiker akkoord met enige schikking met betrekking tot dergelijke vordering zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AlterEdu. Op voorwaarde dat deze voorwaarden vervuld zijn, zal de AlterEdu de Gebruiker schadeloosstellen voor alle schade en kosten geleden door de Gebruiker als gevolg van dergelijke vordering, zoals toegekend door een bevoegde rechtbank in laatste aanleg, of zoals overeengekomen door AlterEdu overeenkomstig een dadingsovereenkomst.

In geval van een dergelijke claim, kan AlterEdu, geheel naar eigen goeddunken, (i) een kosteloze licentie verwerven die de Gebruiker beschermt tegen een dergelijke claim, of (ii) (een deel van) het Platform vervangen door een niet inbreukmakend alternatief, of (iii) wanneer geacht wordt dat deze middelen onhaalbaar zijn, kan AlterEdu het Platform en deze Terms of Use zonder fout beëindigen.

Dit artikel bepaalt de enige en exclusieve rechtsmiddelen van de Gebruiker voor inbreuken of beweerdelijke inbreuken door AlterEdu op Europese intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.4          De Gebruiker gaat ermee akkoord AlterEdu (en haar kaderleden, directeurs, werknemers en agenten) schadeloos te stellen van en te vrijwaren voor elke claim, vordering of actie van derde partijen (inclusief, maar niet beperkt tot kosten, schadevergoedingen en redelijke juridische en boekhoudkundige kosten) die voortvloeien uit (i) een inbreuk of schending door de Gebruiker van enige bepaling van deze Terms of Use of enige andere instructies of beleidslijnen uitgaand van AlterEdu, (ii) enige Feedback of Gebruikergegevens die een inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten van een derde partij en (iii) fraude, opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid gepleegd door de Gebruiker.

5.5          Alle beperkingen die op grond van dit artikel zijn overeengekomen, zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de bestuurders, functionarissen, werknemers, opdrachtnemers, agenten en leden van AlterEdu.

  • Verklaringen en waarborgen

6.1          Tenzij uitdrukkelijk voorzien in dit artikel 6.1 en in de mate van hetgeen toegelaten is door het toepasselijke recht, wordt het Plarform voorzien “AS IS”, en legt AlterEdu geen (en verwerpt alle) andere waarborgen, verbintenissen of verklaringen of, of voorwaarden op, geschreven of mondeling, uitdrukkelijk of stilzwijgend aan, inclusief maar niet beperkt tot, enige stilzwijgende waarborgen inzake bevredigende kwaliteit, handelswijze, handelsgebruik, verhandelbaarheid, geschiktheid, beschikbaarheid, titel, niet-inbreuk, of geschiktheid voor een specifiek gebruik of doeleinde, met betrekking tot het gebruik, misbruik, of onmogelijkheid tot gebruik van het Platform of enige andere producten of diensten verstrekt  aan de Gebruiker door AlterEdu. AlterEdu waarborgt niet dat alle fouten gecorrigeerd kunnen worden, noch dat toegang tot de werking van het Platform ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. De Gebruiker erkent en gaat akkoord dat er risico’s inherent verbonden zijn aan de overdracht en bewaring van informatie op het internet en dat AlterEdu niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk kan gesteld worden voor enige verliezen van uw data, inclusief, maar niet beperkt tot de Gebruikergegevens en/of Feedback.

6.2          De Gebruiker verklaart en waarborgt aan AlterEdu dat (a) hij/zij over de bevoegdheid beschikt om deze bindende overeenkomst persoonlijk aan te gaan en (b) dat enige Feedback en Gebruikergegevens door de Gebruiker verschaft accuraat en waarheidsgetrouw zijn en geen (i) inbreuk zullen vormen op enige intellectuele eigendomsrechten van derde partijen, (ii) inbreuk zullen vormen op handelsgeheimen, (iii) misleidende, beledigende, obscene, pornografische of onrechtmatige informatie zullen uitmaken, (iv) virussen, worms, of andere kwaadaardige computer programmerende codes omvatten die het systeem of de data van AlterEdu beogen te beschadigen, of (v) anderszins de rechten van AlterEdu of een derde partij schaden. De Gebruiker erkent en gaat akkoord dat AlterEdu niet verplicht is om een back-up te maken van Gebruikergegevens en/of Feedback. De Gebruiker gaat akkoord dat enig gebruik van het Platform in tegenstelling tot of in overtreding van deze verklaringen en waarborgen een onbevoegd en ongepast gebruik van het Platform zal uitmaken waarvoor AlterEdu niet aansprakelijk kan worden gesteld.

  • TERMIJN EN BEËINDIGING

7.1          AlterEdu zal de Gebruiker een licentie toekennen op het Platform gedurende de Termijn, tenzij deze Terms of Use beëindigd worden overeenkomstig dit artikel 7. Op het einde van de Termijn zullen alle gebruiksrechten met betrekking tot het Platform die aan de Gebruiker werden toegekend onder deze Terms of Use automatisch komen te vervallen.

7.2          AlterEdu is gerechtigd om met onmiddellijke ingang deze Terms of Use en het recht op toegang tot het Platform, naar eigen goeddunken, te schorsen of beëindigen (i) indien AlterEdu van mening is of gegronde redenen heeft om de Gebruiker te verdenken van een schending van deze Terms of Use (inclusief, maar niet beperkt tot enige schending van de intellectuele eigendomsrechten van AlterEdu) of enige andere richtlijnen of beleidslijnen uitgaand van AlterEdu of (ii) indien de Klant geschorst blijft wegens niet-betaling voor een periode langer dan zestig (60) kalenderdagen.

7.3          Na beëindiging van deze Terms of Use om welke reden dan ook in overeenstemming met de bepalingen van deze Terms of Use, zal de Gebruiker op het moment van effectieve beëindiging: (i) niet langer bevoegd zijn om toegang te verkrijgen tot het gebruik van het Platform, (ii) zal AlterEdu de Persoonlijke Data van de Gebruiker op het Platform opdoeken en vernietigen binnen een termijn van 30 kalenderdagen na de beëindiging van deze Terms of Use en dit op een wijze die verzekert dat alle Persoonlijke Data niet kunnen worden gerecupereerd. Persoonlijke Data die door AlterEdu dienen aangehouden te worden teneinde te voldoen aan de relevante wettelijke vereisten, kan na verloop van de termijn van 30 kalenderdagen door AlterEdu in bezit gehouden worden en dit zolang als vereist door de toepasselijke wetgeving en (iii) zullen alle rechten en verplichtingen van AlterEdu of de Gebruiker onder deze Terms of Use beëindigd worden.

8.         DIVERSE BEPALINGEN

8.1          Deze Terms of Use zullen uitsluitende beheerd en redelijkerwijze worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving (zonder toepassing van internationaal privaatrecht). De rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen) hebben exclusieve bevoegdheid inzake geschillen of tegenstrijdigheden die voortvloeien uit of verband houden met deze Terms of Use of het voorwerp van deze Terms of Use.

8.2          Als een bepaling van deze Terms of Use door een bevoegde rechtbank ongeldig of niet afdwingbaar wordt verklaard, dan wordt/worden deze bepaling(en) op een dergelijke wijze uitgelegd dat zij zoveel mogelijk de intenties van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling(en) weergeeft, terwijl alle andere bepalingen volledig van kracht blijven.

8.3          Het verzuim om rechten of bepalingen in de Terms of Use af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling, tenzij dit wordt erkend in een schriftelijk akkoord.

8.4          AlterEdu zal niet aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of uitstel in de uitvoering van diens verplichtingen met betrekking tot het Platform indien dergelijk uitstel of tekortkoming het gevolg is van oorzaken buiten onze macht ingevolge inclusief, maar niet beperkt tot acts of God, oorlog, stakingen of arbeidersconflicten, embargo’s, bevelen van de overheid, telecommunicatie, netwerken, computer, server of Internet stilstand, onbevoegde toegang tot de informatietechnologie systemen van AlterEdu door derde partijen of enige andere oorzaak buiten de redelijke controle van AlterEdu. AlterEdu zal u op de hoogte stellen van de aard van dergelijke overmacht en het gevolg op onze mogelijkheid om onze verplichtingen uit te voeren onder deze Terms of Use en hoe we plannen om het effect van dergelijke overmacht te beperken.

8.5          Deze Terms of Use mag niet door de Gebruiker worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AlterEdu, maar kan door AlterEdu worden toegewezen aan (i) een moeder- of dochtervennootschap (ii) een koper van alle of nagenoeg alle activa van AlterEdu die het voorwerp uitmaken van de transacties in deze Terms of Use, of (iii) een opvolger als gevolg van fusie. Elke voorgenomen overdracht uitgevoerd in strijd is met dit artikel is ongeldig.

9.         DEFINITIES

AlterEdu” is de dienstverlener van het Platform;

Data Beheerder” betekent de fysieke of rechtspersoon die, alleen of gezamenlijk met anderen de doelstelling en middelen bepaalt voor de verwerking van uw Persoonlijke Data; 

Data Verwerker” betekent de fysieke of rechtspersoon die de Persoonlijke Data verwerkt namens de Data Beheerder;

Feedback” betekent alle feedback, data of antwoorden verschaft door de Gebruiker via het Platform;

Gebruikergegevens” betekent de gegevens die de Gebruiker invoert in het Platform;

Klant” is de partij die een overeenkomst gesloten heeft met AlterEdu met betrekking tot het gebruik van het Platform en de Gebruiker heeft voorzien van toegang tot het Platform;

Overeenkomst” betekent de overeenkomst gesloten tussen AlterEdu en de Klant met betrekking tot het gebruik van het Platform door de Gebruiker;

Persoonlijke Data” zal betekenen enige informatie gerelateerd aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, een identificeerbare natuurlijke persoon ene die rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden in het bijzonder door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of door een of meerdere factoren specifiek tot het fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele identiteit van die natuurlijke persoon;

Platform” is de dienst verleend door AlterEdu;

Termijn” betekent de termijn zoals overeengekomen tussen AlterEdu en de Klant in de Overeenkomst;

Virus” betekent een virus, cancelbot, worm, tijdbom, Trojaans paard of andere schadelijke softwarecomponenten of data.